Perustettu 1653

Mitä on hulevesi?

Hulevesi on lainsäädännössä käytetty termi. Hulevesi on korvannut lainsäädännössä aiemmin käytetyn sade- ja perustusten kuivatusveden käsitteen.

Hulevedellä tarkoitetaan kaikkia sade- ja sulamisvesiä sekä salaojavesiä, jotka joko käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Eli niitä vesiä, joita kiinteistöllä muodostuu sateiden ja lumen sulamisen seurauksena.

 

Mitä eri vaihtoehtoja hulevesien käsittelyyn on?

Ensisijainen vaihtoehto on hulevesien hyödyntäminen kiinteistöllä. Vettä voi kerätä esimerkiksi puutarhan kasteluun tai olosuhteiden salliessa hulevesiä voi imeyttää maaperään. Veden käytöstä/imeyttämisestä kiinteistöllä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa rakennuksille, rakenteille, pohjaveden laadulle tai muulle ympäristölle.

Mikäli kaikkia hulevesiä ei voida imeyttää tai käyttää kiinteistöllä, hulevedet tulee johtaa hallitusti pois kiinteistön alueelta. Hulevesien poisjohtaminen on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille, kadun käyttäjille tai ympäristölle. Veden johtamiselle kaupungin tai vesilaitoksen hulevesijärjestelmiin tai toisen maalle edellyttää aina järjestelmän omistajan tai maanomistajan suostumuksen.

Miksi hulevesijärjestelmiä rakennetaan?

Kaupunkirakentamisessa käytetään paljon vettä läpäisemättömiä materiaaleja, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan. Samanaikaisesti avo-ojia poistetaan asuinviihtyvyyden ja -turvallisuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi taajamissa joudutaan rakentamaan hulevesiviemäreitä, jotta hulevedet saadaan hallitusti johdettua paikkoihin, missä niistä ei aiheudu vaaraa rakennuksille ja rakenteille. Ilman kunnollista viemäröinti- tai ojitusjärjestelmää hulevedet päätyvät muutoin virtaamaan kaduilla ja pahimmillaan rakennusten kellareihin.

Miksi hulevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin?

Hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa. Tämän seurauksena energia- ja kemikaalikulutus nousee ja jätevedenpuhdistamon puhdistusteho laskee.  Pahimmillaan viemäriverkkoon voi myös tulla niin runsaasti hulevesiä, ettei kaikkea vettä pystytä pumppaamaan puhdistamolle, vaan jäteveden ja huleveden sekoitusta joutuu sellaisenaan vesistöön. Eli hulevedet aiheuttavat jätevedenpuhdistamolla vain turhia lisäkustannuksia ja rasittavat luontoa, minkä takia niitä ei pidä johtaa jätevesiviemäriin vaan ne tulee käsitellä erikseen.

Miksi kiinteistön omistamat tonttijohdot saneerataan tiealueella muun saneerauksen yhteydessä ?

Tiealueella tehtävissä saneerauksissa pyritään aina kunnostamaan kaikki rakenteet, jottei katua tarvitse avata moneen kertaan. Tällä tavoin saadaan minimoitua asukkaille aiheutuvat haitat ja säästetään saneerauskustannuksissa. 

Kiinteistönomistajille samaan aikaan tehty tonttijohtojen saneeraus on kustannustehokasta, kun kaivu-, työ-, ja materiaalikustannukset saadaan halvemmalla. Kiinteistön omistajan ei myöskään tarvitse huolehtia esim. työmaan lupa-asioita, rakennuttajan lakisääteisistä velvotteista tai laaduntarkkailusta, koska vesilaitos huolehtii niistä omistajan puolesta.

Saneeraustyömaiden yhteydessä kiinteistönomistajalla on myös mahdollisuus neuvotella kohteessa työskentelevän urakoitsijan kanssa tontilla sijaitsevien tonttijohtojen uusimisesta.